Visjon og verdier

Skolens felles visjon: Faglig glede og personlig vekst

Kongsbakken er en tradisjonsrik skole som markerer seg som ledende på flere områder. Det er et viktig mål for skolen å legge til rette for at undervisning og aktiviteter inspirerer til læring. I tillegg vil vi utfordre den enkelte til å ta ansvar for å skape et godt læringsmiljø.

Vi har elever med gode muligheter til å mestre de utfordringer skolen møter dem med, høyt kvalifiserte lærere og en engasjert ledelse. Til sammen utgjør dette et svært godt utgangspunkt for å kunne utdanne dyktige fagpersoner til videre utdanning og arbeidsliv!

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i læringsfelleskap. Læring er en skapende, utforskende prosess som skjer i kommunikasjon og samarbeid med andre. Læring er en kognitiv prosess hvor elevene utvikler dybdeforståelse og utvikler aktivt eierskap til egen læring.

Vi ønsker at elevene skal få

  • inspirasjon til å oppsøke kunnskap og oppleve glede og mestring i arbeid med fag
  • utfordringer på egne holdninger og hvordan de er med på å forme eget læringsmiljø
  • veiledning som hjelper dem til å gjøre gode yrkes- og karrierevalg

 Vi vil arbeide for dette ved å

  • gi støtte til- og oppfordre til faglige og pedagogiske ambisjoner
  • opptre som gode rollemodeller i arbeidet med å forme et trygt og positivt læringsmiljø
  • være synlig og tilgjengelig for å kunne gi god faglig og personlig veiledning.