Kontaktlærer på Kongsbakken vgs

Kontaktlæreren har ansvar for å følge deg opp på skolen og i skolearbeidet. 

Etter opplæringslova har kontaktlæreren følgende ansvar: "særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen." jmf. §8-2 Opplæringslova

Kontaktlæreren vil sammen med elevene i klassen jobbe for å skape gode og trygge læringsmiljø i klassen.

Kontaktlæreren har ansvar for å gjennomføre utviklingssamtale, avholde foreldremøter, hjelpe til med valg av elevrepresentanter til elevråd osv.