Underveisvurdering på Kongsbakken vgs

Underveisvurdering hva er det?

All vurdering som skjer før avslutningen av opplæringen, er underveisvurdering. Underveisvurdering i fag skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, tilpasse opplæringen og øke kompetansen i fag. Underveisvurderingen kan være både muntlig og skriftlig.

På Kongsbakken er skolens satsningsområde dette skoleåret en felles vurderingspraksis på skolen. Både underveisvurdering og sluttvurdering skal være i henhold til forskningsbaserte prinsipper.

Underveisvurderingens innhold

På Kongsbakken videregående skole følger vi lovverkets prinsipper for underveisvurdering. Disse fire prinsippene er styrende for hvordan all underveisvurdering gjennomføres:

a. Elevene skal delta i vurderinga av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling.

b. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem.

c. Elevene skal få vite hva de mestrer.

d. Elevene skal få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin.

 

På Kongsbakken videregående skole følger vi også vurderingsforskriften, som er tydelig på formålet med all vurdering:

a. Den skal fremme læring

b. Den skal bidra til lærelyst underveis

c. Den skal gi informasjon om kompetansen underveis (underveisvurdering) og ved avslutningen av opplæringen (sluttvurdering)

 

Karakterfri første termin: 

Karakterfri vurdering frem til jul forsterker elevenes fokus på egen læringsprosess. Det fjerner sammenligning med sidemannen og ber elevene konsentrere seg om hva «jeg skal lære».

Elevene på Kongsbakken skal få testet ut mange ulike vurderingssituasjoner, og de skal få mange muligheter til å vise hva de kan. De skal få lov å være med på å bestemme hva som skal vurderes og hvordan. De skal få tilbakemeldinger på arbeid de gjør, og de skal få god veiledning i hvordan de skal forbedre seg i fagene.

Alt dette kan utrykkes både med og uten tallkarakterer. I første termin vil vi ha fokus på underveisvurdering uten tall, men terminkarakteren vil komme i form av en tallkarakter da dette er lovpålagt. I andre termin vil den gode underveisvurderinga suppleres med tallkarakterer.

Elevens rolle: 

Det nye læreplanverket (Kunnskapsløftet) krever en ny elevrolle, der elevene er aktive i egen læringsprosess. Dette krever også en ny lærerrolle, der læreren i større grad veileder elevene i prosess gjennom året. Vi som skole må forholde oss til nye krav i lov og forskrift.

I den nye vurderingsforskrifta skal elevene i større grad oppleve at underveisvurderinga er en integrert prosess i opplæringa.

Elevene skal oppleve dybdelæring og mestring. Karakterfri første termin er bare ett virkemiddel i denne jobben.

Les mer om vurdering her: UDIR

Til toppen